Anasayfa > Akademik > Ortaokul

ORTAOKUL

Eğitim Öğretim:

Çağla Koleji Ortaokulu; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, çağdaş eğitim sisteminin bekçisi ve uygulayıcısıdır. Çağla Koleji Ortaokulu verdiği eğitimle öğrencilerine umutlu ve mutlu bir gelecek hazırlar. Eğitim programımız teknolojik alt yapı ile desteklenerek, alanında uzman öğretmenler tarafından çağdaş eğitim metotları kullanılarak verilir. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencilerini hayata, aynı zamanda kendine özgü bir sistemle merkezi sınavlara da hazırlar. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; aldıkları eğitimlerle akademik kalite , sosyal yaşantı ve özgüven yönünden akranlarından bir adım önde olurlar.

Türkçe Eğitim:

Ulusal birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından olan dil; insanların bilgi, beceri ve kültürel birikimlerinin en önemli kaynağıdır. İnsanların iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendilerini her yönden geliştirmeleri dille gerçekleşmektedir. Birey ve toplum ancak dil sayesinde gelişimini tamamlar ve bütünlüğünü korur. Bu bağlamda ilkokul hazırlık sınıfından başlayarak çok önem verdiğimiz ana dil eğitimi , Çağla Koleji Ortaokulu’nda da hak ettiği değer ile öğretilmektedir. Türkçe programımız; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudan oluşan beş öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıştır. Bunun yanında dil bilgisi kuralları da ayrıca program içinde verilmektedir. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin; öğrenme alanları ile ilgili becerileri kazanıp, bu becerileri kullanarak bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden gelişmeleri, eleştirel ve yaratıcı düşünmeleri, etkili iletişim kurmaları, dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.

Çağla Koleji Ortakulu’nda; Türkçe eğitimi akıllı tahta uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğrencilerimizde okuma kültürünü geliştirmek için her sabah 20 dakika okuma saati uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca 7-8. Sınıf seviyesinde ‘ Anlayarak Hızlı Okuma ‘ eğitimi verilmektedir.

İngilizce Dil Eğitimi:

Çağla Koleji Ortaokulu’nda birinci yabancı dil İngilizcedir. Anaokullarında 5 yaşından itibaren başlayan öğrenci merkezli İngilizce öğretim sistemimiz, ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin dil gelişimini de modern eğitim metot ve gereçleri ile destekler ve İngilizce öğrenimini zevkli hale getirir. Çağla Koleji Ortaokulu bu sistemle İngilizce öğretirken aynı zamanda aktif olarak İngilizce konuşan bireyler yetiştirir.

İlkokul 4. Sınıfın sonunda öğrencilerimiz,“ A2 (elementary) ” düzeyini tamamlamak üzere 5. sınıfa başlarlar. Ortaokula başladıklarında ise, İngilizcenin temel dil kurallarını öğrenmeyi tamamlayarak, ikinci dilde sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Öğrencilerimiz 8. sınıfın sonunda “B2 (intermediate)” düzeyinde ortaokulumuzu bitirirler.

Dil öğretimindeki başarı, öğrencilerimizin dili etkin bir şekilde kullanmaları; başka bir deyişle, öğrencilerimizin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, ihtiyaçlarını, fikirlerini daha rahat ve etkin bir şekilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri, dili içselleştirmeleri, ilgi düzeylerine göre seçilmiş okuma parçalarını anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri ve tartışabilmeleri ile mümkündür.

İngilizce dil eğitimi hedefimiz; öğrencilerin edindikleri dört dil becerisinin (okuma- yazma- konuşma-dinleme) yanı sıra; kelime bilgilerini ve dili içselleştirme sürecindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Böylece öğrencilerimize İngilizceyi severek ve özgüvenle hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek yenilikçi bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizce öğreniminde “akıllı tahta” (Smartboard) uygulamaları ve internet üzerinden ödev sistemi ile desteklenmektedir.

Çağla Koleji Ortaokulu; yabancı diller bölümü tarafından geliştirilen okulumuza özgü yöntemlerle, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerine ciddi katkı sağlamaktadır. Günlük İngilizce uygulamaları (Daily English Practice) yapılmakta, derslerimizde öğrenci-merkezli bir yaklaşımla; drama, müzik, diyalog, oyun, ikili çalışma, grup çalışması gibi iletişimi destekleyen etkinlikler ve İngilizce konuşma günleri (Speaking Days) düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı gözlemler sonucu, ortaya çıkardıkları projelerle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar yaratılmaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu; İngilizce öğrenimine çok önem vermektedir. Güzel Türkçemizin yanında, dünya insanı olmak ve dünyaya açılmak için kendi dilimiz dışında başka dil veya diller, farklı kültürler tanımamız gerçeğinin farkındayız. Çok önem verdiğimiz İngilizce eğitimi programımız, öğrencilerimizin İngilizce gelişimlerini uluslararası alanda tanınan Cambridge English Sınavları ile değerlendirerek ve dünyaca geçerli ve güvenilirliği olan Cambridge English Sertifikalarıyla belgelendirerek desteklemektedir. Bu konuda, Cambridge Üniversitesi Yetkili Sınav merkezi ile işbirliği yapılarak, okulumuzda “MOVERS, FLYERS, KET ve PET sınav uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca ders içinde kullandığımız kitaplarımız Common European Framework(CEF) hedeflerine uygun olarak seçilmektedir.

Aynı zamanda 5.sınıftan itibaren öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara daha iyi hitap edebilmek amacıyla bireyselleştirilmiş öğrenim programları uygulanmaktadır. Her öğrencinin öğrenme stilinin farklı ve kendine özgü olması bilinciyle , bu öğrenciler için özel hale getirilmiş yazma ve konuşma kazanımlarını içeren, sistemi destekleyici, öğrenci ihtiyaçlarını hedef alan bir program kullanılmaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu; İngilizce eğitiminde gelişimleri takip eden aktif ve dinamik, ölçme değerlendirme sistemlerini etkin olarak kullanan, öğrenci ihtiyaçlarını iyi tespit eden, ‘Sürekli İyileşme’yi(Kaizen) çalışma felsefesi haline getirmiş bir yaklaşım sergilemektedir. İngilizce eğitim programındaki her parça düzenli olarak yapılan süreç değerlendirme toplantılarında PUKÖ döngüsüne göre planlanır. Hedefimiz küçük adımlarla sürekli iyileşme ve büyümedir. Bu bağlamda her türlü ölçme değerlendirme sistemi kullanılarak her veri gözden geçirilir, sorunlar tespit edilir, tekrar planlanır ve iyileştirmelerle sürekli revizyonlar yapılır, bunun sonucunda da öğrenme süreçlerinde her daim ilerleme sağlanır ve her öğrenci sisteme dahil edilmiş olur.

Çağla Koleji Ortaokulu İngilizce eğitimi programımızla öğrencilerimizin yukarıda belirtilen amaçlar ve teknikler doğrultusunda aldıkları eğitimlerle Avrupa Birliği standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) seviyesinde sınıflarını tamamlanmaları amaçlanmaktadır.

SINIFLAR SEVİYELER

5.Sınıflar Flyers A1-A2
6.Sınıflar A2
7.Sınıflar A2-B1
8.Sınıflar B1-B2

Almanca Dil Eğitimi:

Çağla Koleji Ortaokulu’nda ikinci yabancı dil Almancadır. Almanca en önemli Avrupa dillerinden birisidir. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; Almanca dersi ile Alman kültürü, dili ve edebiyatıyla ilgili temel bilgileri öğrenmiş olacaklardır.

Almanca eğitimimizdeki hedefimiz; dilin dört önemli becerisinin gelişimi sağlayarak, öğrencilerimize; Alman diline ve kültürüne mensup olan insanlarla okul içinde ve dışında iletişim kurabilme becerisi kazandırmaktır.

Bu kazanımların yanında; öğrencilerin Alman kültürünü, kendi kültürleri ile üretken bir şekilde karşılaştırıp, Alman dilinin yapısından ve kurallarından yararlanarak, kendi ana dilini daha bilinçli bir şekilde kullanmaları, Alman dilinden edindikleri becerileri bağımsız bir şekilde geliştirip, bu tabana dayanarak diğer yabancı dilleri öğrenmelerini sağlamak Çağla Koleji Ortaokulu’nun önemli hedeflerindendir.

Çağla Koleji Ortaokulu’nda Almanca dil eğitimi 5. Sınıfta başlar. Öğrencilerimizin ortaokulu bitirdiklerinde Almancada A1 seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; Almanca dil eğitimi sonunda sınıfların geleceği düzeyler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SINIFLAR AMAÇ
5. Sınıflar Basitçe lisan irtibatının oluşması
6. Sınıflar Birbiriyle konuşma
7. Sınıflar Kişisel bilgilerini paylaşmak
8. Sınıflar Olayları rapor etmek

Matematik Eğitimi:

Matematik günümüzde eskisi gibi, öğrenilmesi gerekli soyut kavramların ve becerilerin bir koleksiyonu değil, realitenin modellenmesini temel alan, problem çözme ve anlamlandırma süreci ile oluşan bilgi ve bu süreç içinde gelişen beceriler olarak algılanmaktadır. Çağla Koleji Ortaokulu bu anlayışa uygun olarak, matematik eğitim programını, izole edilmiş matematik kavram ve becerileri kazandırmaktan ziyade, matematiksel yatkınlık kazandırmak için oluşturmuştur. Burada sözü edilen matematiksel yatkınlık veya başka bir ifadeyle matematik yapma eğilimi, iyi organize edilmiş öğretim

içeriği, problem çözme stratejilerini kullanmadaki ustalık, bilişsel ve heyecansal olarak kendini düzenleme becerileriyle doğrudan ilgilidir ve öncelikle öğrencilerin bu yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu matematik dersi öğretim programı, “her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesine dayanmaktadır. Bu programda matematiksel kavramların kazandırılmasının yanı sıra, matematiği etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temel becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Bu beceriler şöyle sıralanmaktadır:

• Problem çözme,
• Matematiksel süreç becerileri:
• İletişim – Akıl yürütme – İlişkilendirme,
• Duyuşsal beceriler,
• Psikomotor beceriler,
• Bilgi ve iletişim teknolojileri

Çağla Koleji Ortaokulu’nda matematik eğitimi; akıllı tahta uygulamaları ve matematik laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

Fen Bilimleri Eğitimi:

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında Çağla Koleji Ortaokulu; güçlü bir gelecek oluşturmak için her öğrencisinin fen okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.

Fen okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir.

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; Fen Bilimleri Dersi, planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme ortamları (problem, proje, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır. Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal ortamlar vb.) faydalanılır.

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; Fen bilimleri dersi, akıllı tahta uygulamaları ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenir. Ancak araştırma-sorgulama süreci, sadece “keşfetme ve deney” olarak değil, “açıklama ve argüman” oluşturma süreci olarak da ele alınır. Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin çevrelerindeki her şeyi keşfetme isteği duydukları, etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü argümanlar kurdukları, fen bilimlerinden heyecan duyan ve değerini bilen bireyler olarak yetiştikleri, kısacası birer bilim insanı gibi yaparak-yaşayarak-düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturdukları öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır.

Sosyal Bilimleri Eğitimi:

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; sosyal bilgiler dersi; bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan, öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren, insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir yapıda sunulmaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu’nun; sosyal bilgiler eğitimi hedefi, öğrencilerimizi; Atatürk ilkeleri ve devrimlerini benimsemiş, çağdaş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, sosyal yaşamda etkin, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Çağla Koleji Ortaokulu; bu amaçlarına ulaşmak için, sosyal bilgiler dersinin üç geleneğini sentezleyerek kullanmıştır. Başka bir deyişle sosyal bilgiler programı temelde, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler, sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler ve yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler üçlemesini sentezleyen bir program olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program yapılandırmacı bir yaklaşımla sunulmaktadır.

Çağla Koleji Ortaokulu’ nda; sosyal bilgiler eğitimi akıllı tahta uygulamaları ve konulara uygun geziler ile desteklenmektedir.

Merkezi Sınav Sistemi Hazırlıkları (TEOG):

Çağla Koleji Ortaokulu öğrencilerini hayata hazırlarken ülkemizin gerçeklerini de takip eder ve buna göre programlar geliştirir.

Ortaokuldan liseye geçişte Milli Eğitim Bakanlığı değişik isimler altında sınavlar düzenlemektedir. Bu sınavlarda ki amaç, puan üstünlüğüne göre öğrencilerin çeşitli lise programlarına yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Çağla Koleji Ortaokulu, öğrencilerini bu sınavlara hazırlar ve başarılı olmaları için gerekli tüm çalışmaları yapar.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) doğrultusunda öğrenciler 8. sınıfta 6 dersten (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil) müfredata göre kasım ve nisan aylarının sonunda Merkezi Yazılı Sınavlarına girerler. Okulumuz belirtilen sınavın içeriğine uygun olarak öğrencilerini kendine özgü sınav hazırlık programı ile destekler ve sınava hazır hale getirir.

Çalışmalarımız iki aşamada yapılır. Birinci aşama öğrencilerin akademik eğitimlerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve tekrarlarla pekiştirilmesidir. Ölçümlerde eksiği bulunan öğrencilere yönelik tamlama çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır. İkinci aşama öğrencilerin özel bir programla sınava hazırlanmasıdır. Sınavla ilgili, akademik bilgilerin çok yönlü kullanımı, özgün soru tipleri, sınav teknikleri, zaman kullanımı çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır.

Beden Eğitimi:

Beden Eğitimi "Spor, bir yaşam biçimi olmalı." Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve kolaylaşması ile birlikte çocuklarımız zamanının büyük kısmını televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu, çocuklarımızın hareketsizleşmesine ve obeziteye dönük bir nesil olarak yetişmelerine sebep olmaktadır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın bedensel gelişimine önem verip, onları yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz.

Görsel Sanatlar Eğitimi:

"Resim, hayal gücünün meyvesidir." Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim, çocukların küçük dünyalarındaki kocaman hayallerini renklerle ve şekillerle en kolay dile getirme şeklidir. Her çocuğun yeteneği ve dünyası farklıdır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın renkli dünyalarını bizlere sunma fırsatı veriyoruz.

Rehberlik:

Çağla Koleji Rehberlik birimi öğrencilerin gelişimini takip ederek düzenli bir şekilde okul yönetimi ve öğrenci velisi ile paylaşımlarda bulunur. Ayrıca öğrenci velilerine, yaş özelliklerine göre öğrenci gelişimleri konularında seminerler düzenleyip, bilgilendirme yapmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarının temelinde ‘Her çocuk farklıdır’ gerçeğinden yola çıkılır. Çağla Koleji rehberlik servisi okul-öğrenci-veli üçgeninin kurulmasını sağlar ve bu yapıyı güçlü bir iletişimle ayakta tutar.
ÇAĞLA KOLEJI Eğitim Kurumları ©2015 Tüm hakları saklıdır.